EDITORIAL

Una FP que interessi

La formació professional és la ventafocs d'una societat on està molt arrelada la idea que per aconseguir una bona feina el millor és obtenir un títol universitari mentre que a l'FP es desvien els...

Rescat financer necessari

El cap de setmana passat el govern de Madrid va demanar als socis europeus el suport per al sistema financer espanyol després de dies i setmanes de rumors, sobresalts, de prima de risc desbocada en els...

El primer ministre xinès, Wen Jiabao, passa revista durant un viatge.  ARXIU
èxit empresarial

amb la xina no s'hi juga

Durant els últims temps hem vist anades i vingudes, estira-i-arronses dels nostres polítics intentant captar recursos per finançar el nostre deute i aconseguir inversions per capitalitzar les caixes...

Hi ha la possibilitat de recuperar els excessos de quotes deduïbles sobre quotes aportades un cop transcorregut el termini de quatre anys (previst a l'art. 99.5 sobre l'IVA de la llei 37/1992)?

El subjecte passiu pot recuperar, via devolució, en un termini de prescripció de quatre anys, aquestes quotes, segons l'establert per diverses sentències del Tribunal Suprem.La sisena directiva estableix...

Com puc reduir els costos ambientals de la meva empresa?

El primer pas és internalitzar-los, és a dir, incloure en el compte d'explotació de l'empresa tots els costos que tenen a veure amb el medi ambient.Consums: inclourem tota la despesa derivada del consum...

Cal informar en la memòria si l'empresa incompleix els terminis de pagament a proveïdors marcats per la llei?

D'ençà de l'aprovació de la llei 15/2010 de 5 de juliol, de lluita contra la morositat, es va establir un termini màxim de pagament de seixanta dies, que havia de complir-se estrictament a partir de...

Quin és el tipus d'IVA aplicable a la quota que un soci d'un club de vela paga per a l'ús d'embarcacions una vegada al mes?

El soci de la consulta utilitza l'embarcació un cop al mes, gràcies a la quota mensual que paga al club de vela, i aquesta operació tributarà per l'impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus reduït...

Com a empresa, quin termini tinc per pagar els meus proveïdors?

Des del 7 de juliol del 2010, els terminis màxims de pagament a proveïdors estan regulats legalment a la llei 15/2010, de 5 de juliol, i es diferencia si els pagaments els fan les administracions o les...

La nostra empresa ha tingut pèrdues molt importants, pot plantejar-se realitzar una operació acordió?

Una operació acordió és quan una empresa que ha tingut pèrdues molt importants realitza simultàniament un doble moviment. Per una banda, es redueix el capital social a zero i per altra s'amplia per...